ഗർഭകാല ബ്ലീഡിംഗ്: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഗർഭകാല ബ്ലീഡിംഗ്: അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഗർഭകാല ബ്ലീഡിംഗ് അബോര്‍ഷന്‍ മാത്രമല്ല. ഗര്‍ഭകാലത്തെ ബ്ലീഡിംഗിന് പുറകില്‍ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഇതെക്കുറിച്ചറിയൂ. ഗര്‍ഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ്, പ്രത്യേകിച്ചും തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് പലരേയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അബോര്‍ഷന്‍ എന്നതാണ് ഇത്തരം ഭയത്തിന് പുറകിലുളളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യ മൂന്നു മാസങ്ങളില്‍…