രണ്ടാം മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സു വരെ; അറിയാം കുട്ടികളിലെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകള്‍

കുട്ടികളിലെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകള്‍

കുട്ടികളിലെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകള്‍. കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ശരിയായ നിലവാരത്തില്‍ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ബുദ്ധിവികാസ പരിശോധന.