അനീമിയ കുട്ടികളിൽ – ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?

അനീമിയ കുട്ടികളിൽ - ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?

അനീമിയ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യകരമായ ചുവന്നരക്താണുക്കളുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.