കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം – അമ്മമാർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം

കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അമിതമായ പാല്‍ കുടി, ഭക്ഷണത്തില്‍ ഫൈബറിന്റെ ആഭാവം, വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുക മുതലായവയാണ്‌.

കുഞ്ഞുവാവയുടെ കുളി – എന്തിന്? എങ്ങനെ?

കുഞ്ഞുവാവയുടെ കുളി

കുഞ്ഞുവാവയുടെ കുളി വെറുതെ എണ്ണ തേപ്പിച്ചുള്ള കുളി ആവരുത്. ഇത് അവരുടെ ചര്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും കൂടി ആവണം.

വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞാവ ഉണ്ടോ

വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞാവ

വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞാവ  ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ നമുക്കെല്ലാം എന്തൊരു ശ്രെദ്ധയാണ് ഉണ്ടാവുക. കുഞ്ഞുവാവകളുടെ കരച്ചിലും കൂടി നാം ഒന്നാഴത്തിൽ അറിഞ്ഞുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്.