ആയുര്‍വേദ ചായ ; അടിവയര്‍ ആലില വയറാക്കാന്‍  

ആയുര്‍വേദ ചായ

വയര്‍ കുറയ്ക്കാനും പല ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ക്കുമായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ആയുര്‍വേദ ചായ. ഈ ചായ പല ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും നല്‍കുന്നു.