വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത

വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത ആരോഗ്യത്തിന് എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.